วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com